دسته‌ها
نرم‌افزار کاربردی

(APC v1.0 (Air Properties Calculator

ویژگی های کلیدی و تکنولوژی ها:

این نرم‌افزار (APC v1.0) توسط شرکت فنی و مهندسی دانش گستران ثاقب (دانش بنیان) توسعه داده شده و مشخصات فیزیکی هوا را در محدوده ارتفاع ۱- الی ۸۰ کیلومتر محاسبه می‌کند. اطلاعات مورد استفاده از مدل استاندارد اتمسفر ۱۹۷۶ استخراج شده است. پارامتر ورودی به نرم‌افزار ارتفاع کاری و پارامترهای خروجی عبارت است از:

 • دما

 • شتاب جاذبه

 • فشار مطلق

 • چگالی

 • ویسکوزیته دینامیکی

 • ظرفیت گرمایی ویژه

 • رسانندگی گرمایی

 • ویسکوزیته سینماتیکی

 • ضریب انبساط

 • سرعت صوت

 • عدد پرانتل

شرکت فنی و مهندسی دانش گستران ثاقب